2009-02-28 Guqin Yaji - cschan

《憶故人》‧ 今虞琴刊一九三七 ‧ 彈奏者:Adam Kale
Remembering an Old Friend from Jin Yu Qin Score (1937), Adam Kale